مدل سیلوا

در ابعاد ٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب و پارچه به سلیقه مشترى
بدنه ام دى اف پایه چوب