مدل ساینا

ابعاد ٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب
تلفیقى از چوب راش و ام دى اف
پایها و ستونه سرویس چوب را الباقى ام دى اف