مدل رومینا

ابعاد٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب و پارچه به سلیقه مشترى
تلفیقى از چوب و ام دى اف مقاوم شده