مدل رئال

در ابعاد ٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى به سلیقه مشترى
جنس ام دى اف
تغییر در رنگبندى و ابعاد به دلخواه مشترى