مدل الیزا

ابعاد ٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب به سلیقه مشترى
تلفیقى از چوب و ام دى اف روکش دار
۵٠٪؜چوب راش
۵٠٪؜ام دى اف روکشدار
دراى کشوهاى مخفى
صندلى چوبى راحت